Maria Giovanna Maglie, bywgraffiad: gyrfa, cwricwlwm, llyfrau a lluniau

 Maria Giovanna Maglie, bywgraffiad: gyrfa, cwricwlwm, llyfrau a lluniau

Glenn Norton

Bywgraffiad

 • Y dechreuadau
 • Glaniad Rai
 • Poblogrwydd teledu fel gohebydd
 • Anghydfodau barnwrol
 • 3> Gweithgaredd yr ysgrifwr
 • Maria Giovanna Maglie cefnogwr poblyddiaeth
 • Yn y 2020au

Mae Maria Giovanna Maglie yn newyddiadurwr Eidalaidd . Mae'n cael ei hedmygu a'i gwrthwynebu yn gyfartal, ac am y rheswm hwn mae hi'n ffigwr dadleuol mewn newyddiaduraeth Eidalaidd. Mae hi hefyd yn adnabyddus i'r cyhoedd fel ysgrifwraig, ond yn anad dim fel colofnydd mewn darllediadau teledu , lle mae'n sefyll allan am ei bersonoliaeth . Dewch i ni ddarganfod mwy am ffeithiau perthnasol bywyd a gyrfa Maria Giovanna Maglie.

Maria Giovanna Maglie

Y dechreuadau

Ganed Maria Giovanna Maglie yn ninas Fenis ar 3 Awst 1952 Mae'r fam yn Fenisaidd, mae'r tad yn dod o Puglia. Ym mhrifddinas y morlyn y mae'n treulio blynyddoedd cyntaf ei fywyd yn unig, h.y. blynyddoedd plentyndod; yna yn ddeg oed symudodd gyda'i deulu i Rhufain .

Ers yn blentyn, dangosodd gryn ddiddordeb yn y proffesiwn newyddiaduraeth . Mae'n penderfynu dilyn y llwybr hwn ar ôl iddo gwblhau ei astudiaethau ysgol uwchradd.

Ar ôl cwblhau ei hyfforddiant prifysgol, buan iawn y daeth Maria Giovanna Maglie o hyd i waith i'r papur newydd sosialaidd L'Unità . Ar gyfer y cylchgrawn cylchrediad cenedlaethol hwn,ers dechrau ei gyrfa , mae wedi bod yn dilyn yn agos y materion sy'n ymwneud â gwleidyddiaeth a newyddion rhyngwladol .

1979 yw'r flwyddyn y mae'n dechrau cydweithio â'r papur newydd; o hyn ymlaen, bu Maria Giovanna Maglie yn gweithio fel gohebydd ac astudiodd sefyllfa gymdeithasol amrywiol genhedloedd America Ladin. Hyd at 1987 bu'r berthynas broffesiynol gyda L'Unità yn broffidiol.

Glanio yn Rai

Yna mae ei phersonoliaeth aflonyddgar yn ei harwain at gael gwahaniaethau pwysig â llinell y PCI (Plaid Gomiwnyddol yr Eidal); ar y pryd, roedd y blaid yn ddylanwadol iawn ar penderfyniadau golygyddol y papur newydd.

Ar ôl dwy flynedd, cafodd Maria Giovanna Maglie ei chyflogi gan y darlledwr radio a theledu cyhoeddus. Diolch i ymyrraeth Bettino Craxi , ffigwr pwysicaf y PSI (Plaid Sosialaidd Eidalaidd) ar y pryd, mae'r newyddiadurwr yn llwyddo i lanio yn ystafell newyddion fwyaf mawreddog Rai .

Cefais fy amgylchynu gan bobl a oedd yn meddwl fy mod yn ast, a oedd wedi bradychu'r PCI. A phwy a wyr pa ladradau roeddwn i'n eu gwneud. [...] Ni allaf ei wadu: Rwy'n rhywun sy'n gwneud popeth i beidio â mynd heb i neb sylwi. Ac yna cefais fy ystyried yn "ffrind mawr Craxi". Fi oedd llythyr cofrestredig Craxi, nid "y ffrind mawr".

Poblogrwydd teledu fel gohebydd

Yn 1990, roedd y Rhyfel y Gwlff : Dewiswyd Maglie am ei phrofiad fel gohebydd rhyngwladol fel pwynt cyfeirio ar gyfer adroddiadau byw TG Due .

Yn y misoedd dilynol, cafodd ei dyrchafu i rôl chwantus anfonwyd o Unol Daleithiau America: arhosodd yn y rôl hon hyd 1993.

Oherwydd y daw mwy o amlygrwydd y mae’n ei fwynhau fel gohebydd teledu yn destun sylw’r digrifwr Francesca Reggiani , sy’n cynnig efelychiad ohoni yn y rhaglen Avanzi (ar Rai 3 , a gynhelir gan Serena Dandini ).

Anghydfodau barnwrol

Mae gan Maria Giovanna Maglie, fel y crybwyllwyd, bersonoliaeth nad yw'n mynd yn ddisylw: mae hi felly'n mynd i mewn i ganol polemig mawr. Ganed hyn yn gyntaf o'i ymddiswyddiad gwirfoddol o Rai, yna yn lansiad achos barnwrol ar gyfer ad-daliadau chwyddedig o deithiau tramor.

Mae'r achos yn ennyn sylw'r cyfryngau, sy'n cynyddu ei amlygrwydd, ond hefyd barn y cyhoedd.

Mae'r broses yn dod i ben yn gyflym, ym 1994, gyda ffeilio (nid oes unrhyw anfonebau ffug); fodd bynnag, ac ar yr un pryd, mae ymddygiad y newyddiadurwr yn dod i ben i fod yn destun rhai cwestiynau seneddol yn y Senedd.

Gweithgaredd yr ysgrifwr

Mae ffigwr Maria Giovanna Maglie felly yn symud i ffwrdd oddi wrth y fideo. Ynonewyddiadurwr yn canolbwyntio mwy ar weithgaredd traethawd a colofnydd . Mae’r rhestr o gydweithrediadau a lansiwyd yn y cyfnod hwn yn hir iawn ac yn cynnwys cyhoeddiadau papur printiedig o amrywiol feysydd gwleidyddol perthnasol. Ymhlith y rhain, mae'r canlynol yn sefyll allan:

 • Il Giornale
 • Il Foglio
 • Libero

Ymhellach, caiff ei gwahodd yn aml i wneud sylwadau ar materion gwleidyddol a chyfoes ar y darlledwyr Radio Radicale a >Radio 24 .

Yn ogystal â bod yn awdur sawl ysgrif yn ymwneud â digwyddiadau rhyngwladol, mae Maria Giovanna Maglie yn ymroddedig i greu cofiant gwraig yr un mor ddadleuol yn Eidaleg newyddiaduraeth, Oriana Fallaci .

Maria Giovanna Maglie, cefnogwr poblyddiaeth

Yn 2011, dychwelodd y newyddiadurwr i weithio gyda Rai mewn rôl ddigynsail: rôl cydweithiwr ar gyfer gwneud y docufilm Istanbwl yr aruchel .

Ar yr un pryd, dechreuodd ei gyrfa fel sylwebydd teledu , gyda'r bwriad o roi gwelededd newydd iddi ar fideo.

Mae yna lawer o ddarllediadau lle mae'n cyflwyno barn sy'n aml yn arwain at gwrthdaro geiriol gyda'r gwesteion eraill sy'n bresennol. Ymhlith y darllediadau y mae'n westai ynddynt mae:

 • Bywyd yn fyw (Rai 1)
 • Non è l'arena (La7)
 • Ynys yr enwog (Rai2)
 • Stasera Italia (Rete 4)

Gweld hefyd: Bywgraffiad o Giuseppe Prezzolini

Yn 2016 cafodd diarddel o Urdd y Newyddiadurwyr am beidio â thalu'r ffi gofrestru. Yn yr un cyfnod mae Maria Giovanna Maglie yn amlygu ei hedmygedd fwyfwy o'r mudiadau poblogaidd , y ddau ar lefel genedlaethol - yn arbennig ar gyfer y Lega newydd o Matteo Salvini - y ddau yn rhyngwladol.

Mae hi’n datgan ei bod yn gefnogwr mawr o Donald Trump , gan ragweld ei fuddugoliaeth yn etholiadau arlywyddol UDA yr un flwyddyn.

Roeddwn yn argyhoeddedig o gryfder y cymeriad. [Donald] Mae Trump yn gymeriad pop, mae'n seren, mae'n seren. Caeodd y Gweriniaethwyr ddau ar bymtheg o bobl yn ysgol gynradd New Hampshire, nid yw'n debyg nad oeddent yn ceisio rhyfela arnynt ym mhob ffordd. Ar yr ochr arall roedd ymgeisydd eisoes wedi'i ethol, fel y Madonna: Hillary Clinton. Y ffaith a wnaeth i mi feddwl ei fod yn gymeriad "peryglus" oedd y brotest hon, yn America gyntaf ac yna ledled y byd. Yr oedd yn wirioneddol un yn erbyn pawb.

Yn y 2020au

Rhwng 2020 a 2021 mae Maria Giovanna Maglie yn cyhoeddi tri llyfr , pob un gyda'r cyhoeddwr Piemme:

Gweld hefyd: Bywgraffiad o Myrna Loy
 • Yr anghenfil Tsieineaidd (2020)
 • Whores. Y proffesiwn hynaf yn y byd ar adeg y rhyngrwyd a Covid (2020)
 • Drylliedig Covid (2021).

Ar ôl caelcafodd amryw o lawdriniaethau, bu farw Mai 23, 2023, yn Rhufain, yn 70 oed.

Glenn Norton

Mae Glenn Norton yn awdur profiadol ac yn gyfarwydd â phob peth sy'n ymwneud â bywgraffiad, enwogion, celf, sinema, economeg, llenyddiaeth, ffasiwn, cerddoriaeth, gwleidyddiaeth, crefydd, gwyddoniaeth, chwaraeon, hanes, teledu, pobl enwog, mythau a sêr. . Gydag ystod eclectig o ddiddordebau a chwilfrydedd anniwall, cychwynnodd Glenn ar ei daith ysgrifennu i rannu ei wybodaeth a’i fewnwelediad â chynulleidfa eang.Ar ôl astudio newyddiaduraeth a chyfathrebu, datblygodd Glenn lygad craff am fanylion a dawn ar gyfer adrodd straeon cyfareddol. Mae ei arddull ysgrifennu yn adnabyddus am ei naws addysgiadol ond atyniadol, yn dod â bywydau ffigurau dylanwadol yn ddiymdrech yn fyw ac yn treiddio i ddyfnderoedd amrywiol bynciau diddorol. Trwy ei erthyglau sydd wedi'u hymchwilio'n dda, nod Glenn yw diddanu, addysgu, ac ysbrydoli darllenwyr i archwilio'r tapestri cyfoethog o gyflawniad dynol a ffenomenau diwylliannol.Fel sinephile hunan-gyhoeddedig a brwd llenyddiaeth, mae gan Glenn allu rhyfedd i ddadansoddi a chyd-destunol effaith celf ar gymdeithas. Mae’n archwilio’r cydadwaith rhwng creadigrwydd, gwleidyddiaeth, a normau cymdeithasol, gan ddehongli sut mae’r elfennau hyn yn llywio ein hymwybyddiaeth gyfunol. Mae ei ddadansoddiad beirniadol o ffilmiau, llyfrau, ac ymadroddion artistig eraill yn cynnig persbectif ffres i ddarllenwyr ac yn eu gwahodd i feddwl yn ddyfnach am fyd celf.Mae ysgrifennu cyfareddol Glenn yn ymestyn y tu hwnt i'rmeysydd diwylliant a materion cyfoes. Gyda diddordeb brwd mewn economeg, mae Glenn yn ymchwilio i weithrediad mewnol systemau ariannol a thueddiadau economaidd-gymdeithasol. Mae ei erthyglau yn rhannu cysyniadau cymhleth yn ddarnau treuliadwy, gan rymuso darllenwyr i ddehongli'r grymoedd sy'n siapio ein heconomi fyd-eang.Gydag archwaeth eang am wybodaeth, mae meysydd arbenigedd amrywiol Glenn yn gwneud ei flog yn gyrchfan un stop i unrhyw un sy'n ceisio mewnwelediadau cyflawn i fyrdd o bynciau. Boed yn archwilio bywydau enwogion eiconig, yn datrys dirgelion mythau hynafol, neu’n dadansoddi effaith gwyddoniaeth ar ein bywydau bob dydd, Glenn Norton yw eich awdur sy’n mynd i’r afael â chi, sy’n eich tywys trwy dirwedd helaeth hanes dynol, diwylliant a chyflawniad. .