St Joseph, bywgraffiad: hanes, bywyd a cwlt

 St Joseph, bywgraffiad: hanes, bywyd a cwlt

Glenn Norton

Bywgraffiad

 • Sant Joseff y Gweithiwr
 • Cwlt St. Joseph
 • Mawrth 19, Dydd Sant Joseff
 • Symbolau a nawddsant

Mae cwlt Sant Joseff yn gyffredin iawn yn yr Gatholig ac yn yr Eglwys Uniongred . Fodd bynnag, nid oes llawer o wybodaeth am ei fywyd a'i gofiant. Y newyddion sydd gennym yw'r hyn a adroddir gan yr Efengylau. Cafodd ei eni yn y ganrif 1af CC. a bu farw yn Nasareth yn y ganrif 1af OC.

Roedd Joseff yn un o drigolion Nasareth, yn un o ddisgynyddion y Brenin Dafydd.

Sant Joseff

Gweld hefyd: Bywgraffiad o Riccardo Scamarcio....

Mae’n un o’r seintiau mwyaf adnabyddus ac enwog fel tad tybiedig Iesu , yn ogystal â gŵr Maria . Priododd Joseff a Mair pan oedd hi eisoes yn feichiog ar gais yr Ysbryd Glân.

Dyma un o dogmas y grefydd Gatholig: mae Joseff a Mair yn beichiogi ar Iesu heb gael unrhyw gyfathrach rywiol.

Fel hyn y cymerodd genedigaeth lesu Grist: ei fam Mair, wedi ei dyweddïo i Joseph, cyn iddynt fyned i fyw ynghyd, a'i cafodd ei hun yn feichiog trwy waith yr Ysbryd Glân. Penderfynodd ei gŵr Joseph, a oedd yn gyfiawn ac nad oedd am ei hysgaru, ei thanio yn y dirgel. Ond, tra oedd yn meddwl am y pethau hyn, ymddangosodd angel yr Arglwydd iddo mewn breuddwyd, a dweud wrtho, “Joseff fab Dafydd, paid ag ofni mynd â Mair dy wraig gyda thi, oherwydd beth sydd wedi ei genhedlu ynddimae'n dod o'r Ysbryd Glân. Bydd hi'n esgor ar fab, a byddi'n ei alw'n Iesu [...].” Gan ddeffro o gwsg, gwnaeth Joseff fel y gorchmynnodd angel yr Arglwydd iddo, a chymerodd ei wraig gydag ef, a oedd, heb iddo yn ei adnabod, esgor ar fab, a alwodd yn Iesu.

O'r Efengyl yn ôl Mathew

ysgrifennodd Di Giuseppe Maurice Zundel :

Cawr distawrwydd ydyw a'i fawredd anfesuradwy yn fanwl gywir y distawrwydd hwn

Sant Joseff y gweithiwr

Yn ôl Efengyl Mathew , bu Joseff yn cymryd rhan mewn gweithgaredd proffesiynol ym maes adeiladu neu brosesu defnyddiau trymion: nid yw'n hysbys yn union a oedd yn saer maen neu'n saer coed, ond mae'r term tektòn , a geir yn yr Efengylau sy'n cyfeirio at Sant Joseff, yn golygu " saer ".

Traddodiad felly wedi priodoli’r grefft i Joseff fel saer, disgyblaeth a roddodd wedyn i’w fab Iesu.

Sant Joseff y gweithiwr a ddarlunnir mewn gwaith gan yr arlunydd o’r Iseldiroedd Gerard van Honthorst ( Plentyndod Crist , tua 1620)

Cwlt St. Joseph

Dechreuodd yr ymroddiad i St. Joseph ledu o'r Canol Oesoedd cynnar ymlaen, diolch i rai o ysgrifau Mynachod Benedictaidd . Yn benodol, lledaenodd dau ohonynt gwlt Josephaidd yn y cymunedau:

 • San Bernardo di Chiaravalle;
 • Ruperto diDeutz.

Yng nghyd-destun Dirgelwch yr Ymgnawdoliad mae Joseff yn chwarae rhan bwysig iawn: St. Thomas Aquinas sy'n amlygu hyn. Heb Joseff, byddai Iesu wedi cael ei eni o berthynas anghyfreithlon ; pe na bai Mair wedi priodi Joseff, byddai wedi cael ei llabyddio gan yr Iddewon, fel y gwnaed yn yr amser hwnnw gyda oedolion .

Yn ôl haneswyr, priododd y cwpl mewn gwirionedd; cariad ysbrydol dwfn oedd eu hoff nhw.

Mawrth 19, dydd Sant Joseff

Dethlir difrifoldeb crefyddol Sant Joseff ar Mawrth 19 , ar y cyd â Tad. Diwrnod .

Gweld hefyd: Adam Driver: bywgraffiad, gyrfa, bywyd preifat a dibwys

Mai 1af yn dathlu Gwledd St. Joseph y gweithiwr (neu Diwrnod Llafur ), y cyfeirir ato hefyd fel San Giuseppe y crefftwr , sy'n union nawddsant crefftwyr.

Yn Val Trebbia dethlir dydd Sant Joseff gyda choelcerth fawr, sydd hefyd ag ystyr symbolaidd: mae oerfel gaeaf yn ildio i'r gwanwyn . Ynghyd â'r stanc, mae pyped sy'n symbol o dymor y gaeaf yn cael ei ddinistrio. Mae'r traddodiad hwn yn hen iawn ac yn gysylltiedig â moment seryddol y gwanwyn equinox .

Yn Puglia mae traddodiad o ddathlu Sant Joseff trwy gynnau coelcerthi a blasu melysion lleol nodweddiadol blasus (fel zeppole ). Yn Mattinata , gwladdel Gargano yn nhalaith Foggia, mae coelcerth fawr yn cael ei chynnau o flaen mynwent eglwys Santa Maria della Luce, a dethlir y Santes gyda dawnsiau, caneuon traddodiadol a'r tân gwyllt bythol bresennol. Yn Serracapriola , pentref bach yn y Dauno Subappennino (yn Puglia), trefnir Coelcerth San Giuseppe bob blwyddyn gan ddefnyddio bonion coed olewydd sydd ar ôl rhag cael eu tocio.

Mae un o'r eglwysi hynaf a adeiladwyd i anrhydeddu Sant Joseff wedi'i lleoli yn Bologna , ac mae'n dyddio'n ôl i 1129.

Gall noddfeydd ac eglwysi a gysegrwyd i St. Joseph i'w cael ym mhob rhan o'r byd.

Yn 1870 cyhoeddwyd y sant yn nawdd sant yr Eglwys gyffredinol gan Pab Pius IX .

Symbolau a noddwr

Mae'r symbolau a ddefnyddir i ddarlunio'r sant yn wahanol. Ymhlith y rhain, y rhai mwyaf cyffredin yw:

 • ffon flodeuo
 • ffon teithiwr
 • Babi Iesu
 • blodyn y lili
 • offer saer.

Joseph fel nawddsant yn cael ei ddefnyddio ar gyfer gwahanol gategorïau:

 • plentyndod
 • teuluoedd
 • alltudion
 • ffoaduriaid
 • ieuenctid
 • amddifad
 • gweithwyr yn gyffredinol.

Amddiffyn St. Joseph yn anad dim ar gyfer y sy'n marw , y rhai sy'n ddifrifol wael ac ar gyfer y rhai â chlefydau llygaid.

Hanes St. Joseph: clawr llyfr plant

Don LuigiDisgrifiodd Giussani Joseff fel hyn:

Ef yw'r ffigwr dynol harddaf y gellir ei ddychmygu ac y mae Cristnogaeth wedi'i greu. [...] Roedd Joseff yn byw fel pawb arall: nid oes un gair o'i eiddo, nid oes dim, dim byd: ni all ffigur fod yn dlotach na hynny.

Glenn Norton

Mae Glenn Norton yn awdur profiadol ac yn gyfarwydd â phob peth sy'n ymwneud â bywgraffiad, enwogion, celf, sinema, economeg, llenyddiaeth, ffasiwn, cerddoriaeth, gwleidyddiaeth, crefydd, gwyddoniaeth, chwaraeon, hanes, teledu, pobl enwog, mythau a sêr. . Gydag ystod eclectig o ddiddordebau a chwilfrydedd anniwall, cychwynnodd Glenn ar ei daith ysgrifennu i rannu ei wybodaeth a’i fewnwelediad â chynulleidfa eang.Ar ôl astudio newyddiaduraeth a chyfathrebu, datblygodd Glenn lygad craff am fanylion a dawn ar gyfer adrodd straeon cyfareddol. Mae ei arddull ysgrifennu yn adnabyddus am ei naws addysgiadol ond atyniadol, yn dod â bywydau ffigurau dylanwadol yn ddiymdrech yn fyw ac yn treiddio i ddyfnderoedd amrywiol bynciau diddorol. Trwy ei erthyglau sydd wedi'u hymchwilio'n dda, nod Glenn yw diddanu, addysgu, ac ysbrydoli darllenwyr i archwilio'r tapestri cyfoethog o gyflawniad dynol a ffenomenau diwylliannol.Fel sinephile hunan-gyhoeddedig a brwd llenyddiaeth, mae gan Glenn allu rhyfedd i ddadansoddi a chyd-destunol effaith celf ar gymdeithas. Mae’n archwilio’r cydadwaith rhwng creadigrwydd, gwleidyddiaeth, a normau cymdeithasol, gan ddehongli sut mae’r elfennau hyn yn llywio ein hymwybyddiaeth gyfunol. Mae ei ddadansoddiad beirniadol o ffilmiau, llyfrau, ac ymadroddion artistig eraill yn cynnig persbectif ffres i ddarllenwyr ac yn eu gwahodd i feddwl yn ddyfnach am fyd celf.Mae ysgrifennu cyfareddol Glenn yn ymestyn y tu hwnt i'rmeysydd diwylliant a materion cyfoes. Gyda diddordeb brwd mewn economeg, mae Glenn yn ymchwilio i weithrediad mewnol systemau ariannol a thueddiadau economaidd-gymdeithasol. Mae ei erthyglau yn rhannu cysyniadau cymhleth yn ddarnau treuliadwy, gan rymuso darllenwyr i ddehongli'r grymoedd sy'n siapio ein heconomi fyd-eang.Gydag archwaeth eang am wybodaeth, mae meysydd arbenigedd amrywiol Glenn yn gwneud ei flog yn gyrchfan un stop i unrhyw un sy'n ceisio mewnwelediadau cyflawn i fyrdd o bynciau. Boed yn archwilio bywydau enwogion eiconig, yn datrys dirgelion mythau hynafol, neu’n dadansoddi effaith gwyddoniaeth ar ein bywydau bob dydd, Glenn Norton yw eich awdur sy’n mynd i’r afael â chi, sy’n eich tywys trwy dirwedd helaeth hanes dynol, diwylliant a chyflawniad. .