Pierre Corneille, bywgraffiad: bywyd, hanes a gweithiau

 Pierre Corneille, bywgraffiad: bywyd, hanes a gweithiau

Glenn Norton

Bywgraffiad

 • Ffurfiant a gweithiau cyntaf
 • Cynhyrchu Richelieu
 • Adnewyddiad Pierre Corneille
 • Newid gweledigaeth
 • Gadael y theatr a dychwelyd
 • Yr her rhwng Corneille a Racine
 • Yr ychydig flynyddoedd diwethaf

Awdur o Ffrainc oedd Pierre Corneille, ond yn anad dim a dramodydd . Ymhlith awduron theatraidd ei gyfnod - yr ail ganrif ar bymtheg - fe'i hystyrir yn un o'r rhai pwysicaf, ynghyd â'i gydwladwyr Jean Racine a Molière .

Gallodd yn ei yrfa gael llwyddiannau a chymeradwyaeth gan y cyhoedd; bu prif feirniaid y cyfnod yn trafod ei weithiau lawer, er gwell ac er gwaeth. Mae ei gynhyrchiad cyfoethog yn cyfrif 33 o gomedi a ysgrifennwyd mewn 45 mlynedd.

Dyma ei gofiant.

Pierre Corneille

Ffurfiant a gweithiau cyntaf

Ganed Pierre Corneille ar 6 Mehefin 1606 yn Rouen. Mae'n deulu cyfoethog o ynadon a swyddogion yr uchel lys. Ar y pryd, roedd gan y dref weithgaredd theatrig llewyrchus, a buan iawn y daeth y Pierre ifanc yn ymwybodol ohono. Astudiodd y dyn ifanc yn y coleg Jeswit yn ôl ewyllys ei dad: yn y cyfnod hwn dechreuodd fynychu'r theatr, a oedd i fod yn ei alwedigaeth fwyaf, a hynny ar draul ei yrfa arfaethedig fel cyfreithiwr . Fel hyn y mae yn taflu ymaith ei radd yn y gyfraith — yr hyn a fuasai yn sicrhâu iddo edyfodol proffidiol - ac ymroddodd gorff ac enaid i'r theatr.

Mae'r gwaith cyntaf gan Pierre Corneille yn dyddio'n ôl i 1629: Mélite . Mae’r Corneille, 23 oed, yn atgyfodi’r gomedi , genre sydd wedi mynd allan o ffasiwn ers sawl blwyddyn, o blaid y ffars a ysbrydolwyd gan y byd canoloesol, ac yn bennaf oll gan y Commedia dell'Arte .

Perfformir Mélite ym Mharis yn theatr Marais: yn erbyn pob rhagfynegiad beirniadol rhesymegol, mae'n llwyddiant!

Cynhyrchiad Richelieu

Mae'r Cardinal Richelieu yn ei alw ynghyd â phedwar awdur arall, gyda chymhorthdal ​​ganddo, i ysgrifennu dramâu ar gais. Cysegrodd Corneille ei hun iddi o 1629 hyd 1635.

Yn ystod y blynyddoedd hyn ysgrifennodd Medea (1634/35), ei trasiedi gyntaf mewn arddull "clasurol": mae gwreiddiau'r stori ym mytholeg Roeg ac ym myth Medea .

Mae canonau'r theatr Ffrengig glasurol sy'n dilyn y Aristotelian Poetics braidd yn dynn ar gyfer y di-gyfreithiwr; Felly pellhaodd Corneille ei hun oddi wrth grŵp pwerus y Cardinal Richelieu a dychwelyd i ysgrifennu ar ei ben ei hun , hyd yn oed pe bai'n parhau i elwa ar gymorthdaliadau'r wladwriaeth.

Adnewyddu Pierre Corneille

Mae Corneille a'i gomedïau yn haeddu clod am adnewyddu'r theatr gomig ; yn enwedig gyda comica L'Illusion ( comique L'Illusion , operaysgrifennwyd yn 1636), yn cael ei ystyried yn gampwaith baróc .

Ond nid yw Pierre wedi cyrraedd ei orau eto.

Gwnaeth hynny y flwyddyn ganlynol, yn 1637, pan ysgrifennodd Il Cid ( Le Cid ), yn ystyried ei gampwaith llwyr. Daw hyn mewn amser byr iawn yn waith cyfeirio ar gyfer actorion enwog a newydd. Mae

Cid yn glasur sydd - yn ffyddlon i athroniaeth ei hawdur - ddim yn parchu normau canonaidd clasuriaeth .

Gallem ei ddiffinio fel tragicomedi gyda diweddglo hapus nad yw'n dilyn rheolau undod:

 • lle
 • amser,
 • gweithredu.
 • Mae'n ffafrio cymeradwyaeth y cyhoedd i sgematiaeth anhyblyg y rheolau.

  Oherwydd ei natur arloesol, mae beirniaid yn ymosod ar y gwaith; rydym yn cael dadl arno am amser hir, cymaint nes ei fod yn arwain at ddadl sy'n cael ei nodi a'i llysenw: La Querelle du Cid . Dim ond yn 1660 y daeth y ddadl wleidyddol i ben, fwy nag 20 mlynedd ar ôl ei eni.

  Newid gweledigaeth

  Yn 1641 mae Corneille yn priodi Marie de Lampérière: bydd chwech o blant yn cael eu geni o'r cwpl.

  Wrth i'r teulu dyfu, mae anawsterau economaidd yn dechrau . Newidiwyd y senario proffesiynol hefyd gan farwolaeth Cardinal Richelieu a ddigwyddodd ym 1642. Dilynwyd hyn gan farwolaeth y Brenin Louis XIII y flwyddyn ganlynol. Mae'r ddwy golled hon yn ddrudi'r dramodydd diwedd cymorthdaliadau'r wladwriaeth.

  Ar lefel gymdeithasol, bu newid bywyd sydyn, gwleidyddol a diwylliannol, pan roddwyd absoliwtiaeth frenhinol mewn argyfwng gan wrthryfeloedd poblogaidd .

  Mae Pierre Corneille yn cael ei orfodi i newid cywair yn ei gynyrchiadau: mae'r dathlu pŵer yn ildio i weledigaeth besimistaidd o'r dyfodol.

  Felly nid oes gan y gwaith "The Death of Pompey" (La Mort de Pompée, o 1643), bellach ymhlith y cymeriadau frenhines hael, ond teyrn sy'n meddwl amdano'i hun yn unig. , gau yn ei hunanoldeb.

  Gweld hefyd: Bywgraffiad Guido Gozzano: hanes, bywyd, cerddi, gwaith a chwilfrydedd

  Ym 1647 etholwyd Corneille i'r Academie française , sefydliad a grëwyd gan Louis XIII yn 1634, gyda'r nod o roi safonau i iaith a llenyddiaeth.

  Gadael y theatr a dychwelyd

  Ychydig flynyddoedd yn ddiweddarach, ym 1651, cofnododd un o'i gomedïau, "Pertarito" fethiant syfrdanol ; mae'r dramodydd yn dal i fod mor ddigalon nes ei fod yn penderfynu ymddeol o'r llwyfan.

  Yn y chwe blynedd dilynol ymroddodd Corneille ei hun i gyfieithiadau : yn 1656 y cyfieithiad yn adnod o Efelychiad Crist (yn Lladin: De Imitatione Christi ). Dyma'r testun crefyddol pwysicaf yn llenyddiaeth Gristnogol y Gorllewin, ar ôl Y Beibl .

  Gweld hefyd: John Elkann, cofiant a hanes

  Ym 1659 dychwelodd Pierre Corneille i’r theatr , wedi’i annog gan y Gweinidog Cyllid Nicolas Fouquet : mae'r awdur yn benderfynol o ennill ffafr ei gynulleidfa yn ôl. Mae wedi perfformio "Oedipus", ond mae amseroedd, tueddiadau a chwaeth wedi newid. Mae'n well gan y cenedlaethau newydd ddramodydd ifanc a dawnus arall: Jean Racine .

  Jean Racine

  Yr her rhwng Corneille a Racine

  Ym 1670, lansiodd dau brif gymeriad theatr yr ail ganrif ar bymtheg : ysgrifennu chwarae gyda'r un thema . Perfformir "Titus and Berenice" Corneille wythnos ar ôl "Berenice" Jean Racine. Parhaodd gwaith Corneille lai nag ugain diwrnod: roedd yn gorchfygiad .

  Mae ei ddirywiad wedi dechrau'n ddiwrthdro.

  Mae ei waith olaf yn dyddio'n ôl i 1674: "Surena". Gyda hynny mae'n gadael y theatr yn bendant.

  Y blynyddoedd diweddaf

  Bu fyw henaint cysurus ym Mharis, ym mynwes ei deulu mawr.

  Yn 1682, cwblhaodd argraffiad cyflawn o'i holl weithiau theatrig. Ddwy flynedd yn ddiweddarach, yn 78 oed, bu farw Pierre Corneille ym Mharis. Hydref 1af 1684 ydoedd.

  Glenn Norton

  Mae Glenn Norton yn awdur profiadol ac yn gyfarwydd â phob peth sy'n ymwneud â bywgraffiad, enwogion, celf, sinema, economeg, llenyddiaeth, ffasiwn, cerddoriaeth, gwleidyddiaeth, crefydd, gwyddoniaeth, chwaraeon, hanes, teledu, pobl enwog, mythau a sêr. . Gydag ystod eclectig o ddiddordebau a chwilfrydedd anniwall, cychwynnodd Glenn ar ei daith ysgrifennu i rannu ei wybodaeth a’i fewnwelediad â chynulleidfa eang.Ar ôl astudio newyddiaduraeth a chyfathrebu, datblygodd Glenn lygad craff am fanylion a dawn ar gyfer adrodd straeon cyfareddol. Mae ei arddull ysgrifennu yn adnabyddus am ei naws addysgiadol ond atyniadol, yn dod â bywydau ffigurau dylanwadol yn ddiymdrech yn fyw ac yn treiddio i ddyfnderoedd amrywiol bynciau diddorol. Trwy ei erthyglau sydd wedi'u hymchwilio'n dda, nod Glenn yw diddanu, addysgu, ac ysbrydoli darllenwyr i archwilio'r tapestri cyfoethog o gyflawniad dynol a ffenomenau diwylliannol.Fel sinephile hunan-gyhoeddedig a brwd llenyddiaeth, mae gan Glenn allu rhyfedd i ddadansoddi a chyd-destunol effaith celf ar gymdeithas. Mae’n archwilio’r cydadwaith rhwng creadigrwydd, gwleidyddiaeth, a normau cymdeithasol, gan ddehongli sut mae’r elfennau hyn yn llywio ein hymwybyddiaeth gyfunol. Mae ei ddadansoddiad beirniadol o ffilmiau, llyfrau, ac ymadroddion artistig eraill yn cynnig persbectif ffres i ddarllenwyr ac yn eu gwahodd i feddwl yn ddyfnach am fyd celf.Mae ysgrifennu cyfareddol Glenn yn ymestyn y tu hwnt i'rmeysydd diwylliant a materion cyfoes. Gyda diddordeb brwd mewn economeg, mae Glenn yn ymchwilio i weithrediad mewnol systemau ariannol a thueddiadau economaidd-gymdeithasol. Mae ei erthyglau yn rhannu cysyniadau cymhleth yn ddarnau treuliadwy, gan rymuso darllenwyr i ddehongli'r grymoedd sy'n siapio ein heconomi fyd-eang.Gydag archwaeth eang am wybodaeth, mae meysydd arbenigedd amrywiol Glenn yn gwneud ei flog yn gyrchfan un stop i unrhyw un sy'n ceisio mewnwelediadau cyflawn i fyrdd o bynciau. Boed yn archwilio bywydau enwogion eiconig, yn datrys dirgelion mythau hynafol, neu’n dadansoddi effaith gwyddoniaeth ar ein bywydau bob dydd, Glenn Norton yw eich awdur sy’n mynd i’r afael â chi, sy’n eich tywys trwy dirwedd helaeth hanes dynol, diwylliant a chyflawniad. .