Bywgraffiad o Pablo Picasso

 Bywgraffiad o Pablo Picasso

Glenn Norton

Bywgraffiad • Llifogydd

 • Astudio
 • Rhwng Madrid a Barcelona
 • Galwad Paris
 • Ganedigaeth Ciwbiaeth
 • Picasso a'i awen: Eva
 • Y rhyfel cartref yn Sbaen
 • Yr ychydig flynyddoedd diwethaf
 • Gweithiau Picasso: dadansoddiad manwl o rai paentiadau arwyddocaol

Ganed Pablo Ruiz Picasso ar Hydref 25, 1881, gyda'r nos, ym Malaga, yn y Plaza de la Mercede. Mae ei dad, Josè Ruiz Blasco, yn athro yn yr Ysgol Celf a Chrefft ac yn guradur amgueddfa'r ddinas. Yn ei amser hamdden mae hefyd yn beintiwr. Mae'n cysegru ei hun yn anad dim i addurno'r ystafelloedd bwyta: dail, blodau, parotiaid ac yn anad dim colomennod y mae'n eu portreadu ac yn eu hastudio mewn arferion ac agweddau - bron yn obsesiynol - cymaint nes ei fod yn eu codi ac yn gadael iddynt hedfan yn rhydd yn y tŷ. .

Dywedir nad y gair cyntaf a lefarwyd gan Pablo bach oedd y "mama", ond "Piz!", o "lapiz", sy'n golygu pensil. A chyn hyd yn oed ddechrau siarad, mae Pablo yn tynnu lluniau. Mae'n llwyddo mor dda nes bod ei dad, ychydig flynyddoedd yn ddiweddarach, yn gadael iddo gydweithio ar rai o'i baentiadau, gan ymddiried ynddo - yn rhyfedd ddigon - â gofal a diffiniad y manylion. Mae'r canlyniad yn synnu pawb: mae'r Picasso ifanc ar unwaith yn datgelu awydd cynnar ar gyfer darlunio a phaentio. Mae'r tad yn ffafrio ei ddoniau, gan obeithio dod o hyd iddo sylweddoli eiuchelgeisiau siomedig.

Astudiaethau

Ym 1891 symudodd y teulu i La Coruna, lle derbyniodd Don José swydd fel athro lluniadu yn y Sefydliad Celf lleol; yma mynychodd Pablo gyrsiau arlunio Ysgol y Celfyddydau Cain gan ddechrau ym 1892.

Yn y cyfamser, rhoddodd y rhieni enedigaeth i ddwy ferch arall, a bu farw un ohonynt bron ar unwaith. Yn yr un cyfnod mae'r Picasso ifanc yn datgelu diddordeb newydd: mae'n rhoi bywyd i lawer o gylchgronau (a wnaed mewn un copi) y mae'n eu llunio a'u darlunio ganddo'i hun, gan eu bedyddio ag enwau dyfeisiedig fel "La torre de Hercules", "La Coruna", "Azuly Blanco".

Ym mis Mehefin 1895, cafodd Josè Ruiz Blasco swydd yn Barcelona. Symudiad newydd y teulu: Mae Pablo yn parhau â'i astudiaethau artistig yn Academi prifddinas Catalwnia. Mae ganddo hyd yn oed stiwdio ar Calle de la Plata y mae'n ei rhannu gyda'i ffrind Manuel Pallarès.

Gweld hefyd: Bywgraffiad o Mario Soldati

Rhwng Madrid a Barcelona

Yn y blynyddoedd dilynol fe welwn Pablo ym Madrid, lle mae’n ennill cystadleuaeth yr Academi Frenhinol. Mae'n gweithio llawer, nid yw'n bwyta llawer, mae'n byw mewn hofel sydd wedi'i gynhesu'n wael ac yn y pen draw mae'n mynd yn sâl. Gyda'r dwymyn goch mae'n dychwelyd i Barcelona lle am gyfnod mae'n mynychu'r dafarn gelf lenyddol "To the four cats" ( "Els Quatre Gats" ), a enwyd er anrhydedd "Le Chat Noir" Paris. Yma mae artistiaid, gwleidyddion, beirdd a chrwydriaid o bob math a hil yn cyfarfod.

Y flwyddyn ganlynol, 1897, cwblhaodd gyfres o gampweithiau, gan gynnwys y cynfas enwog "Science and charity", sy'n dal i fod â chysylltiad agos â thraddodiad darluniadol y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Mae'r paentiad yn cael ei grybwyll yn Arddangosfa Genedlaethol y Celfyddydau Cain ym Madrid. Tra ei fod yn ddiwyd yn parhau i fynychu'r Academi a'i dad yn meddwl am ei anfon i Munich, yn araf bach y mae ei natur ffrwydrol a chwyldroadol yn dechrau amlygu ei hun. Yn union yn y cyfnod hwn, ymhlith pethau eraill, mabwysiadodd hefyd enw ei fam fel enw llwyfan. Bydd ef ei hun yn egluro'r penderfyniad hwn, gan ddatgan bod " fy ffrindiau yn Barcelona yn arfer fy ngalw yn Picasso oherwydd bod yr enw hwn yn ddieithr, yn fwy soniarus na Ruiz. Mae'n debyg mai am y rheswm hwn y mabwysiadais ef ".

Yn y dewis hwn, mae llawer mewn gwirionedd yn gweld gwrthdaro cynyddol ddifrifol rhwng tad a mab, penderfyniad sy'n tanlinellu'r cwlwm hoffter tuag at ei fam, gan yr hwn, yn ôl tystiolaethau niferus, yr ymddengys iddo gymryd llawer. Fodd bynnag, er gwaethaf y gwrthgyferbyniadau, mae hyd yn oed y tad yn parhau i fod yn fodel i'r artist digeveled, ar fin gwneud toriad radical i hinsawdd esthetig ei gyfnod. Mae Picasso yn gweithio'n gandryll. Mae’r cynfasau, y dyfrlliwiau, y siarcol a’r darluniau pensil a ddaeth allan o’i stiwdio yn Barcelona yn y blynyddoedd hyn yn syndod oherwydd eu heclectigiaeth.

GalwadParis

Yn ffyddlon i'w wreiddiau a'i serchiadau, yn neuadd theatr "Els Quatre Gats" yn union y mae Picasso yn sefydlu ei arddangosfa bersonol gyntaf, a urddwyd ar Chwefror 1, 1900. Er gwaethaf bwriad sylfaenol y artist (a'i gylch o ffrindiau) i sgandaleiddio'r cyhoedd, mae'r arddangosfa'n cael ei hoffi'n fawr, er gwaethaf amheuon arferol cadwraethwyr, ac mae llawer o weithiau ar bapur yn cael eu gwerthu.

Mae Pablo yn dod yn "gymeriad", yn cael ei gasáu a'i garu. Mae rôl yr arlunydd melltigedig yn ei fodloni am ychydig. Ond ar ddiwedd haf 1900, wedi'i fygu gan yr "amgylchedd" o'i amgylch, mae'n cymryd trên i Baris.

Mae’n ymgartrefu yn Montmartre, fel gwestai’r arlunydd o Barcelona, ​​Isidro Nonell, ac yn cwrdd â llawer o’i gydwladwyr gan gynnwys Pedro Manyac, deliwr mewn paentiadau sy’n cynnig 150 ffranc y mis iddo yn gyfnewid am ei gynhyrchiad: y swm yn gynnil ac yn caniatáu i Picasso fyw ychydig fisoedd ym Mharis heb ormod o bryderon. Nid yw’r rhain yn eiliadau hawdd o safbwynt economaidd, er gwaethaf y cyfeillgarwch pwysig y mae wedi’i wneud dros y blynyddoedd, gan gynnwys yr un gyda’r beirniad a’r bardd Max Jacob sy’n ceisio ei helpu ym mhob ffordd. Yn y cyfamser, mae'n cwrdd â merch o'i oedran: Fernande Olivier, sy'n portreadu mewn llawer o'i baentiadau.

Pablo Picasso

Mae hinsawdd Paris, ac yn fwy penodol hinsawdd Montmartre, yn cynnwysdylanwad dwys. Trawyd Picasso yn arbennig gan Toulouse-Lautrec, a ysbrydolodd ef ar gyfer rhai o weithiau'r cyfnod hwnnw.

Ar ddiwedd yr un flwyddyn dychwelodd i Sbaen wedi'i atgyfnerthu gan y profiad hwn. Mae'n aros yn Malaga, yna'n treulio ychydig fisoedd ym Madrid, lle mae'n cydweithio i greu cylchgrawn newydd "Artejoven", a gyhoeddwyd gan y Catalaneg Francisco de Asis Soler (mae Picasso bron yn gyfan gwbl yn darlunio'r rhifyn cyntaf gyda golygfeydd gwawdluniedig o fywyd nos). Ym mis Chwefror 1901, fodd bynnag, mae'n derbyn newyddion ofnadwy: mae ei ffrind Casagemas wedi cyflawni hunanladdiad oherwydd torcalon. Mae'r digwyddiad yn effeithio'n ddwfn ar Picasso, gan nodi ei fywyd a'i gelfyddyd am amser hir.

Mae'n gadael eto am Baris: y tro hwn mae'n dychwelyd i sefydlu arddangosfa yn y masnachwr dylanwadol Ambroise Vollard.

Genedigaeth Ciwbiaeth

Yn bump ar hugain oed, roedd Picasso yn cael ei gydnabod a'i edmygu nid yn unig fel peintiwr, ond hefyd fel cerflunydd ac ysgythrwr. Yn ystod ymweliad â'r Musée de l'Homme, ym mhalas y Trocadero ym Mharis, cafodd ei daro gan fasgiau Affrica Ddu, a arddangoswyd yno, a chan y diddordeb mawr y maent yn ei ddeillio. Mae'r teimladau mwyaf gwrthgyferbyniol, ofn, braw, a doniolwch yn amlygu eu hunain gydag uniongyrchedd y byddai Picasso hefyd yn ei hoffi yn ei weithiau. Daw'r gwaith "Les Demoiselles d'Avignon" i'r amlwg, gan urddo un o symudiadau artistig pwysicaf y ganrif: Ciwbiaeth .

Picasso eei awen: Eva

Ym 1912 cyfarfu Picasso â'r ail wraig yn ei fywyd: Marcelle, a alwodd yn Eva, gan nodi mai hi oedd y fenyw gyntaf oll. Mae'r arysgrif "Rwy'n caru Eva" yn ymddangos ar lawer o baentiadau o'r cyfnod Ciwbaidd.

Yn haf 1914 rydym yn dechrau anadlu awyr rhyfel. Mae rhai o ffrindiau Pablo, gan gynnwys Braque ac Apollinaire, yn gadael am y blaen. Nid Montmartre yw'r gymdogaeth yr arferai fod bellach. Mae llawer o gylchoedd artistig yn gwagio allan.

Yn anffodus, yn ystod gaeaf 1915 aeth Eva yn sâl gyda’r diciâu a bu farw ychydig fisoedd yn ddiweddarach. I Picasso mae'n ergyd galed. Newid ty, symud i byrth Paris. Mae'n cwrdd â'r bardd Cocteau sydd, mewn cysylltiad agos â'r "Ballets Russes" (yr un rhai y cyfansoddodd Stravinsky ar eu cyfer, y bydd Picasso yn cysegru portread inc cofiadwy iddynt), yn cynnig iddo ddylunio'r gwisgoedd a'r setiau ar gyfer y sioe nesaf. Mae gan y "Ballets Russes" bwysigrwydd arall hefyd, y tro hwn yn hollol breifat: diolch iddynt mae'r artist yn cwrdd â menyw newydd, Olga Kokhlova, a fydd yn fuan yn wraig ac awen newydd iddo, wedi'i disodli ychydig flynyddoedd yn ddiweddarach fodd bynnag gyda Marie-Thérése Walter, dim ond dwy ar bymtheg oed, er yn ddiau aeddfed iawn. Bydd hyd yn oed yr olaf yn dod i mewn fel enaid yng ngwaith yr artist fel hoff fodel.

Y Rhyfel Cartrefol yn Sbaen

Ym 1936, ar un adegddim yn hawdd hyd yn oed o safbwynt personol, mae rhyfel cartref yn torri allan yn Sbaen: y Gweriniaethwyr yn erbyn ffasgwyr y Cadfridog Franco. Am ei gariad at ryddid mae Picasso yn cydymdeimlo â'r gweriniaethwyr. Mae llawer o ffrindiau'r artist yn gadael i ymuno â'r Brigadau Rhyngwladol.

Un noson, mewn caffi yn Saint-Almaeneg, a gyflwynwyd iddo gan y bardd Eluard, cyfarfu â Dora Maar, peintiwr a ffotograffydd. Ar unwaith, mae'r ddau yn deall ei gilydd, diolch hefyd i'r diddordeb cyffredin mewn paentio, a cheir dealltwriaeth rhyngddynt.

Yn y cyfamser, nid yw'r newyddion o'r tu blaen yn dda: mae'r ffasgiaid yn symud ymlaen.

Gweld hefyd: Charles Manson, cofiant

1937 yw blwyddyn y Arddangosiad Cyffredinol ym Mharis. I Weriniaethwyr y Ffrynt Poblogaidd mae'n bwysig bod llywodraeth gyfreithlon Sbaen yn cael ei chynrychioli'n dda. Ar gyfer yr achlysur, creodd Picasso waith enfawr: " Guernica ", a enwyd ar ôl dinas Gwlad y Basg a oedd newydd gael ei bomio gan yr Almaenwyr. Ymosodiad a oedd wedi achosi llawer o farwolaethau, ymhlith pobl a oedd yn bwriadu siopa yn y farchnad. Bydd y "Guernica" yn dod yn symbol gwaith y frwydr yn erbyn ffasgiaeth .

Y blynyddoedd diwethaf

Yn y 1950au roedd Pablo Picasso erbyn hynny yn awdurdod ar draws y byd. Mae'n saith deg oed ac o'r diwedd yn dawel, yn ei serchiadau ac yn ei fywyd gwaith. Yn y blynyddoedd dilynol, cynyddodd y llwyddiant a chafodd preifatrwydd yr artist ei dorri'n aml gan newyddiadurwyr a ffotograffwyr diegwyddor. Mae arddangosfeydd ac arddangosfeydd personol yn dilyn ei gilydd,gweithiau ar weithiau, paentiadau ar baentiadau. Hyd at Ebrill 8, 1973 pan fu farw Pablo Picasso, yn 92 oed, yn sydyn.

Mae'r llun olaf gan yr athrylith hwnnw - fel y dywed André Malraux - " mai dim ond marwolaeth sydd wedi gallu dominyddu ", yn dwyn y dyddiad Ionawr 13, 1972: dyma'r enwog " >Cymeriad ag aderyn ".

Datganiad olaf Picasso sy’n weddill i ni yw hwn:

“Dim ond cam cyntaf taith hir yw popeth rydw i wedi’i wneud. Dim ond proses ragarweiniol fydd yn rhaid ei datblygu yn ddiweddarach o lawer. Rhaid gweld fy ngweithiau mewn perthynas â'i gilydd, gan gymryd i ystyriaeth bob amser yr hyn yr wyf wedi'i wneud a'r hyn yr wyf ar fin ei wneud".

Gweithiau Picasso: cipolwg ar rai paentiadau arwyddocaol

<2
 • Moulin de la Galette (1900)
 • Yr Absinthe (1901)
 • Margot (1901)
 • Hunan-bortread o Pablo Picasso (1901, Period Blue) )
 • Atgofiad, angladd Casagemas (1901)
 • Arlecchino pensive (1901)
 • Y ddau acrobat (Arlecchino a'i gydymaith) (1901)
 • Dwy Chwaer (1902)
 • Hen Ddyn a Bachgen Dall (1903)
 • Bywyd (1903)
 • Portread o Gertrude Stein (1905)
 • Teulu o Acrobats gyda Mwnci (1905)
 • Y Ddau Frawd (1906)
 • Les Demoiselles d'Avignon (1907)
 • Hunan Bortread (1907)
 • Y tŷ bach yn yr ardd (1908)
 • Tair dynes (1909)
 • Portread o Ambroise Vollard (1909-1910)
 • Harlequinyn y drych (1923)
 • Guernica (1937)
 • Glenn Norton

  Mae Glenn Norton yn awdur profiadol ac yn gyfarwydd â phob peth sy'n ymwneud â bywgraffiad, enwogion, celf, sinema, economeg, llenyddiaeth, ffasiwn, cerddoriaeth, gwleidyddiaeth, crefydd, gwyddoniaeth, chwaraeon, hanes, teledu, pobl enwog, mythau a sêr. . Gydag ystod eclectig o ddiddordebau a chwilfrydedd anniwall, cychwynnodd Glenn ar ei daith ysgrifennu i rannu ei wybodaeth a’i fewnwelediad â chynulleidfa eang.Ar ôl astudio newyddiaduraeth a chyfathrebu, datblygodd Glenn lygad craff am fanylion a dawn ar gyfer adrodd straeon cyfareddol. Mae ei arddull ysgrifennu yn adnabyddus am ei naws addysgiadol ond atyniadol, yn dod â bywydau ffigurau dylanwadol yn ddiymdrech yn fyw ac yn treiddio i ddyfnderoedd amrywiol bynciau diddorol. Trwy ei erthyglau sydd wedi'u hymchwilio'n dda, nod Glenn yw diddanu, addysgu, ac ysbrydoli darllenwyr i archwilio'r tapestri cyfoethog o gyflawniad dynol a ffenomenau diwylliannol.Fel sinephile hunan-gyhoeddedig a brwd llenyddiaeth, mae gan Glenn allu rhyfedd i ddadansoddi a chyd-destunol effaith celf ar gymdeithas. Mae’n archwilio’r cydadwaith rhwng creadigrwydd, gwleidyddiaeth, a normau cymdeithasol, gan ddehongli sut mae’r elfennau hyn yn llywio ein hymwybyddiaeth gyfunol. Mae ei ddadansoddiad beirniadol o ffilmiau, llyfrau, ac ymadroddion artistig eraill yn cynnig persbectif ffres i ddarllenwyr ac yn eu gwahodd i feddwl yn ddyfnach am fyd celf.Mae ysgrifennu cyfareddol Glenn yn ymestyn y tu hwnt i'rmeysydd diwylliant a materion cyfoes. Gyda diddordeb brwd mewn economeg, mae Glenn yn ymchwilio i weithrediad mewnol systemau ariannol a thueddiadau economaidd-gymdeithasol. Mae ei erthyglau yn rhannu cysyniadau cymhleth yn ddarnau treuliadwy, gan rymuso darllenwyr i ddehongli'r grymoedd sy'n siapio ein heconomi fyd-eang.Gydag archwaeth eang am wybodaeth, mae meysydd arbenigedd amrywiol Glenn yn gwneud ei flog yn gyrchfan un stop i unrhyw un sy'n ceisio mewnwelediadau cyflawn i fyrdd o bynciau. Boed yn archwilio bywydau enwogion eiconig, yn datrys dirgelion mythau hynafol, neu’n dadansoddi effaith gwyddoniaeth ar ein bywydau bob dydd, Glenn Norton yw eich awdur sy’n mynd i’r afael â chi, sy’n eich tywys trwy dirwedd helaeth hanes dynol, diwylliant a chyflawniad. .